Solidarna Polska ws. sprawozdania Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

(Edward Siarka - poseł Solidarnej Polski) W imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Omawiany dziś projekt ustawy jest implementacją do prawa polskiego zapisów prawa unijnego. Wiele tu już o tym powiedziano, więc nie będę rozwijał tego tematu. Ustawa o cudzoziemcach jest z tego powodu zmieniana po raz kolejny. Celem obecnie proponowanych zmian jest ujednolicenie przepisów w zakresie wydalania cudzoziemców z terytorium państw członkowskich. Proponowane zmiany mają zachęcić nielegalnych imigrantów do dobrowolnych powrotów do ich krajów pochodzenia. Wydaje się, że to rozwiązanie wychodzi naprzeciw tym wszystkim problemom, które ostatnio ma Europa, zwłaszcza w basenie Morza Śródziemnego, w wyniku arabskiej rewolucji. Dużym problemem wszystkich krajów europejskich są również zjawiska kryzysowe w gospodarce, braki na rynku pracy, ale i wysokie bezrobocie. Wszystkie te problemy znajdują odbicie w dyrektywie Rady w sprawie warunków i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Tej problematyce poświęcono w projekcie ustawy nowy rozdział 4a. Zapisy tego rozdziału wprowadzają nowe rozwiązania, nieznane do tej pory na polskim rynku pracy. Jedna z tych propozycji wywołuje wiele pytań i dyskusji, a dotyczy wysokości wynagrodzenia dla cudzoziemców, które określono na poziomie 120% średniej krajowej w Polsce.


Wojewoda, który będzie udzielał w toku postępowania administracyjnego cudzoziemcowi zgody na zamieszkanie w Polsce w celu podjęcia pracy, będzie badał również wysokość wynagrodzenia określonego w umowie o pracę z cudzoziemcem. Tak więc decyzja wojewody o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie cudzoziemcowi w Polsce na czas oznaczony w celu wykonywania pracy będzie zawierać informacje o podmiocie, który zatrudnia cudzoziemca, o stanowisku pracy, jakie on zajmuje, oraz o wysokości wynagrodzenia, które ten cudzoziemiec ma otrzymać za pracę w Polsce. Zmiana tych warunków oczywiście będzie wymagała również odpowiedniego powiadomienia i zgody ze strony wojewody. W uzasadnieniu do projektu ustawy rząd ocenia, że proponowane zmiany mogą mieć pozytywny wpływ na rynek pracy. Czas pokaże, czy to słuszne rachuby, ponieważ ustawa wprowadza nowe pojęcie pracownika wysokich kwalifikacji na potrzeby tej właśnie ustawy.

Mogę powiedzieć, że w toku prac nad projektem nie wszyscy ten pogląd podzielali. Rzeczywiście są pewne wątpliwości co do przedstawionych przez rząd ocen. Niemniej jako kraj z niewielkim dorobkiem i stażem w Unii Europejskiej niedawno my marzyliśmy o takim traktowaniu naszych rodaków wewnątrz starej Unii Europejskiej. Chcąc pomóc tym, którzy szukają lepszej przyszłości na terenie Unii Europejskiej, poprzemy projekt ustawy.